Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Triển khai tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Thanh tra Chính phủ Ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểm pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, Thể lệ cuộc thi số 02/TL-BTC ngày 20/8/2021 của Ban tổ chức (Thanh tra Chính phủ) cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng; Kế hoạch số 03/KH-TTr ngày 27/8/2021 của Thanh tra tỉnh về triển khai tham gia cuộc thi “Tìm hiểm pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu