Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa:  là việc tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải lập hồ sơ đăng ký, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
QUY TRÌNH Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định trình tự, cách thức thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định hồ Xếp hạng Công ty TNHH 1TV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu

                    2. PHẠM VI ÁP DỤNG

                    - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

                    - Phòng Lao động – TL – BHXH.

QUY TRÌNH Phê duyệt hồ sơ quỹ tiền lương, thù lao người quản lý Công ty TNHH 1TV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định trình tự, cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.

                    2. PHẠM VI ÁP DỤNG

                    - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

                    - Phòng Lao động – TL – BHXH.

QUY TRÌNH RÚT TIỀN KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ rút tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động.

                    2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu

- Phòng Lao động – TL - BHXH

QUY TRÌNH THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

                    2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu

- Phòng Lao động – TL - BHXH


QUY TRÌNH GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

                    2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu

- Phòng Lao động – TL - BHXH

QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

                    2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu

- Phòng Lao động – TL - BHXH

QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

                    2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu

- Phòng Lao động – TL - BHXH

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký nội quy lao động

                    2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu

- Phòng Lao động – TL - BHXH


QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. MỤC ĐÍCH:

                    Cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An xây dựng và ban hành, duy trì và cải tiến Quy trình Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để thống nhất nội dung các bước thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – TB và XH tỉnh Nghệ An cho tổ chức, công dân nhằm:

- Phân rõ trách nhiệm, quyền hạn trong việc phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng ban chuyên môn.

- Góp phần cải cách hành chính tại cơ quan Sở đáp ứng các yêu cầu của tổ chức, công dân và yêu cầu của Luật định.

 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu