Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách giáo viên hợp đồng đăng ký tuyển dụng đặc cách vào làm việc tại Trung tâm GD-NN người khuyết tật (23/10/2020 02:36 PM)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐÃ CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIẢNG DẠY TRƯỚC NGÀY 31/12/2015 ĐỀ NGHỊ XÉT TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH THEO CÔNG VĂN SỐ 3578/BNV-CCVC NGÀY 05/11/2019 CỦA BỘ NỘI VỤ
(Kèm theo Thông báo số 3298  /TB- SLĐTBXH- TCCB ngày  22  tháng 10 năm 2020 của Sở Lao động- TB và XH)

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn hiện nay

Hợp đồng Lao động giảng dạy

Đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có)

Thời gian giảng dạy đóng BHXH bắt buộc từ trước ngày 31/12/2015

Kỷ luật trong thời gian công tác (nếu có)

Ghi chú

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Môn (nếu có)

Tại trường

Số hợp đồng

Ngày ký hợp đồng

Bắt đầu từ

Chức danh tham gia đóng

1

Phan Thị Huyền

ĐH Huế, ngành SPGD Tiểu học (tx)

2007

Giáo viên

Trung tâm GD- DN Người khuyết tật Nghệ An

1523/QĐ-TCCQ

14/08/2003

HĐ trong chỉ tiêu biên chế

08/2001

Giáo viên hợp đồng

Không

 


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu