Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tham gia cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”. (13/08/2020 02:08 PM)

Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”. Giám đốc Sở Lao động – TB và XH yêu cầu:

1. Trưởng các phòng chuyên môn cơ quan Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020” theo Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị biết để tham gia cuộc thi (Có Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 kèm theo).

2. Một số yêu cầu, lưu ý tham gia cuộc thi:

2.1. Về nội dung bài dự thi:

Nội dung sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh nói chung hoặc cho Sở, cơ quan, đơn vị nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính liên quan đến lĩnh vực Lao động – TB và XH trên địa bàn tỉnh, tập trung vào một số nội dung chính sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra CCHC; các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp.

- Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh ( PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

- Đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

- Cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, trả kết quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ;

- Ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước.

- Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công.

2.2. Hình thức dự thi:

Hình thức dự thi dưới dạng bài viết của cá nhân hoặc nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị. Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video.

2.3. Cách thức:

Mỗi phòng chuyên môn cơ quan Sở, mỗi đơn vị trực thuộc Sở phải có ít nhất 01 bài tham gia dự thi nộp về Sở Lao động – TB và XH (qua Văn phòng) tổng hợp để Hội đồng Khoa học sáng kiến của Sở tổ chức chấm điểm, lựa chọn các bài thi có chất lượng gửi tham gia dự thi cấp tỉnh.

2.4. Hồ sơ: Bài dự thi được lập thành 02 bộ, gồm:

- Văn bản đăng ký bài viết tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”;

- Biên bản họp Hội đồng xét chọn của đơn vị;

- Danh sách trích ngang nội dung bài viết dự thi;

- Bài viết sáng kiến của tác giả hoặc nhóm tác giả (theo mẫu kèm theo);

- Có các văn bản, tư liệu minh chứng sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả theo phạm vi sáng kiến được áp dụng và các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có)

2.5. Thời gian:

- Hồ sơ bài dự thi gửi về Sở Lao động – TB và XH (qua Văn phòng) trước ngày 05/9/2020;

- Hội đồng Khoa học sáng kiến cấp Sở hoàn thành việc chấm điểm bài dự thi trước ngày 20/9/2020;

- Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ bài dự thi được lựa chọn đi dự thi cấp tỉnh nộp về Sở Nội vụ trước ngày 30/9/2020;

3. Giao Văn phòng Sở (Thường trực Hội đồng Khoa học sáng kiến cấp Sở):

- Tiếp nhận, tổng hợp các bài dự thi của các phòng chuyên môn cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở gửi về;

- Xem xét, thẩm định sơ bộ để sơ loại và báo cáo Hội đồng Khoa học sáng kiến Sở tổ chức thẩm định, chấm điểm và xét chọn bài dự thi có chất lượng theo yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi tình hình triển khai thực hiện công văn này; báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả thực hiện tại các cơ quan, đơn vị.

Đây là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn cơ quan Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nêu trên để ngành Lao động – TB và XH tham gia cuộc thi phấn đấu đạt kết quả cao. Quá thời hạn nêu trên, Sở sẽ không chịu trách nhiệm với những bài viết dự thi nộp chậm./. 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu