Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An (20/07/2015 09:06 AM)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An

- Địa chỉ: Số 12, đường Trường Thi, Tp. Vinh.
- Điện thoại: 0383.592.021
- Fax: 0383.567.574
- Website:

Vị trí, chức năng :

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động; tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công với Cách mạng; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); thanh tra, kiểm tra, kế hoạch tài chính và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật; trực tiếp quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – TB và XH.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án, cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở;

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) theo quy định của pháp luật.

 2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về lao động, người có công và xã hội sau khi được phê duyệt: tổ chức thông tin, tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các lĩnh vực: Lao động, Việc làm, tiền lương, tiền công, bảo hiểm thất nghiệp; Xuất khẩu lao động; Dạy nghề; An toàn lao động; Người có công; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; Bình đẳng giới; công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng cơ bản thuộc phạm vi ngành; công tác Tổng hợp, thống kê, quản lý tài chính, tài sản, thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội trên địa bàn tỉnh.

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu