Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021 (09/11/2021 09:48 AM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

- Nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Kế hoạch số 386/KH-UBND của UBND tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo số 2371/TB-SLĐTBXH ngày 19/7/2021 về phân công thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 15/7/2021 và Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 .

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Các đ/c PGĐ

Các đ/c Trưởng phòng CM

Các phòng CM, Đơn vị liên quan

Chiều ngày 01/11/ 2021

(thứ 2)

Họp giao ban công tác tháng 11/2021 giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, phó phòng chuyên môn Sở, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Ngày 02/11/ 2021

(thứ 3)

- Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2021.

- Báo cáo dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 02/11/ 2021

(thứ 3)

Dự Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ VII.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các đồng chí Phó Giám đốc

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 03/11/ 2021

(thứ 4)

Hội nghị trực tuyến Lễ phát động Phòng chống đuối nước và triển khai một số nhiệm vụ về công tác trẻ em.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

Ngày 03/11/

2021

(thứ 4)

Các Chi bộ sinh hoạt theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Bí thư các chi bộ

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 03/11/ 2021

(thứ 4)

Báo cáo về Dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Bước 2) tại cuộc làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác ngành.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 04/11/ 2021

(thứ 5)

Họp Hội đồng khoa học sáng kiến cấp cơ sở

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Chủ tịch HĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 05/11/ 2021

(thứ 6)

  Họp Đảng ủy Sở tháng 11/2021

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp thẩm định hồ sơ, trình Hội đồng khoa học sáng kiến cấp cơ sở của Sở xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2021 của các tác giả, nhóm tác giả tại các phòng chuyên môn Sở, đơn vị trực thuộc Sở.

- Đôn đốc, tổng hợp kết quả chấm điểm và trình Hội đồng thi đua khen thưởng Sở đánh giá, xếp loại thi đua cho các tập thể năm 2021.

- Chuẩn bị các điều kiện liên quan phục vụ các cuộc Hội nghị trực tuyến thuộc các lĩnh vực của ngành.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tổng hợp góp ý Báo cáo lập kế hoạch Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến 2050 gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp;

- Rà soát số liệu sau khi bảo vệ dự toán Ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính 03 năm 2022-2024 của ngành tại Sở Tài chính và Bộ Lao động - TBXH;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục triển khai các nội dung để giải quyết việc làm cho người lao động hồi hương theo Công văn số 2549/LĐTBXH-VL ngày 31/7/2021 về việc báo cáo tình hình công dân trở về địa phương; Công văn số 2734/SLĐTBXH-VL ngày 17/8/2021 về việc hỗ trợ người lao động từ vùng dịch trở về; Công văn số 2892/LĐTBXH-VL ngày 01/9/2021 về việc rà soát tình hình công dân và người lao động trở về địa phương.

- Tiếp tục thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các lao động thuộc đối tượng chính sách tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định tại 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc từ ngày 05/11 đến 12/11/202 đạt kết quả tốt.

- Tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành, thị các cơ sở GDNN đẩy mạnh công tác tuyên sinh đào tạo phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Phòng CM liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo nội dung Công văn số 3599/LĐTBHX- BHXH ngày 15/10/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Tổng hợp báo cáo sơ bộ kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ giai đoạn 2022-2025.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo, kiểm tra tổ chức điều dưỡng tập trung cho người có công với cách mạng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công với cách mạng.

- Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, thẩm định, xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh cấp giấy chứng nhận bị thương cho những hồ sơ TNXP đã được các huyện, thành phố, thị xã đề nghị.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở,  Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai thanh tra chuyên đề Giảm nghèo tại huyện Diễn Châu;

- Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng.

 

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Trình UBND tỉnh ban hành các văn bản: Quyết định Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An; Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh Nghệ An; Báo cáo Kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021;

- Tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở gới tại huyện Quỳnh Lưu.

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ phát động Phòng chống đuối nước trẻ em và triển khai Chỉ thị, đề án, chương trình của tỉnh về công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh.

- Điều tra đánh giá cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức lớp tập huấn phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ làm công tác phòng, chống TNXH các cấp;

- Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo về công tác tiếp nhận đối tượng cai nghiện ma túy.

- Tiếp tục tổ chức các đợt truyền thông về phòng, chống mại dâm và mua bán người tại các địa phương trên địa bàn tỉnh (Quỳ châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Thanh Chương, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và TP Vinh);

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 06 - 07/11/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Chiều ngày 08/11/ 2021

(thứ 2)

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

Huyện Quỳnh Lưu

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 12/11/ 2021

(thứ 6)

Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021

Trường Cao đẳng nghề số 4

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

Ngày

12/11/

2021

(thứ 6)

- Họp UBND tỉnh phiên chuyên đề tháng 11/2021.

- Báo cáo về công tác thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn di ảnh hưởng của dịch Covid - 19 năm 2021.

- Trình UBND tỉnh Dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Bước 2)

- Báo cáo việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ năm 2021.

- Báo cáo việc thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

- Báo cáo chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ,

 Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thúy, Đ/c Hùng, Đ/c Nguyệt, Đ/c

Long

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021 (lần 1) báo cáo Bộ Lao động - TB và XH, UBND tỉnh theo quy định.

- Tổng hợp, xây dựng các loại báo cáo tổng kết năm 2021, nhiệm vụ năm 2022: công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính, đánh giá, xếp loại CCHC; kiểm soát thủ tục hành chính; công nghệ thông tin; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đối ngoại; nhân quyền; dân chủ cơ sở; dân vận chính quyền; tổng kết công tác thi đua khen thưởng toàn ngành…

- Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện điều tra xã hội học để đánh giá chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh (PAR INDEX); chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS); chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công (PAPI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát điều chỉnh định mức mới chi Ngân sách địa phương theo Nghị quyết HĐND tỉnh giai đoạn 2022 - 2025;

- Rà soát hồ sơ tham mưu phân bổ và giao dự toán Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương đợt tiếp theo;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Đẩy mạnh công tác Giải quyết việc làm kết nối cung – cầu để hỗ trợ có người lao động từ các tỉnh, thành phố trên cả nước phải về quê do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong và ngoài tỉnh.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo các cơ sở GDNN tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và khai giảng năm học 2021-2022.

- Tiếp tục đôn đốc công tác ôn luyện cho thí sinh; tham mưu thành lập đoàn, tổ chức đoàn và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đoàn tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 năm 2021 từ ngày 02 đến 12/12/2021 tại Hà Nội và Vĩnh Long.

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở và đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tham gia Bộ phận giúp việc Tổ công tác đặc biệt của tỉnh để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân theo Quyết định số 3599/DQQ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh.

- Tổ chức tập huấn Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp báo cáo danh sách người cao tuổi tròn 100 tuổi; tham mưu UBND tỉnh trình, đề nghị Chủ tịch nước tặng Thiếp mừng thọ năm 2022;

- Dự thảo Kế hoạch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát hộ có nguy cơ thiếu đói nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Hoàn thiện hồ sơ trình Cục Người có công xem xét cấp Bằng Tổ quốc ghi công theo Điều 13, Thông tư số 16/2014/TT- BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ LĐTBXH theo đề nghị của các huyện Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Nam Đàn, Thanh Chương, Yên Thành, Diễn Châu.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh nghề nghiệp Sở Y tế Nghệ An tổ chức Điều tra tai nạn lao động tại huyện Kỳ Sơn, tại nhà máy MSNFeed, Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh, Emtech, Nhà máy dệt Hoàng Thị Loan…

- Kết luận thanh tra chuyên môn, nghiệp vụ tại Trung tâm Công tác xã hội; Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Ban hành các văn bản triển khai đôn đốc thực hiện Kế hoạch hành động bình đẳng giới của ngành Lao động – TB và XH giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và thực hiện chăm sóc thay thế trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

- Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động truyền thông, xây dựng phóng sự nhân tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới;

- Tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động, các lớp tập huấn của dự án phòng chống đuối nước trẻ em tại tỉnh và 2 huyện Diễn Châu, Yên Thành;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

 

Đ/c Nguyệt

 

 

 

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức tập huấn công tác quản lú cai nghiện ma túy năm 2021.

- Kiểm tra công tác xóa địa bàn phức tạp về ma túy tại các huyện, thành, thị.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 13 - 14/11/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày 15/11/ 2021

(thứ 2)

Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 11/2021.

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Ngày

16/11/

2021

(thứ 3)

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về Đề án Đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

Ngày

18/11/

2021

(thứ 5)

Bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021

Trường Cao đẳng nghề số 4

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

Làm việc với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An

Quỹ BTTE

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu trình Giám đốc Sở phê duyệt Quy chế Thi đua - Khen thưởng của ngành.

- Đôn đốc, tổng hợp, thẩm định hồ sơ trình phê duyệt Đề án vị trí việc làm theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP của các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tiếp tục tham mưu thực hiện xét chuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Phục vụ công tác kiểm toán Ngân sách địa phương 2020 do Kiểm toán Khu vực 2 tiến hành tại Sở;

- Tiếp tục xét duyệt hồ sơ và ra Thông báo duyệt y quyết toán Ngân sách nhà nước quý 2/2021 các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và đơn vị trực thuộc;

- Tổng hợp quyết toán Quý 1,2/2021 Ngân sách trung ương.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tăng cường công tác giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu vào làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm cộng nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có nhu cầu tuyện dụng nhiều lao động vào làm việc.

- Triển khai các lớp tập huấn cho cán bộ cấp huyện, cấp xã về An toàn vệ sinh lao động – Giải quyết việc làm;

- Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền vận động lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng quy định năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành, thị, cơ sở GDNN, đơn vị liên quan báo cáo kết quả hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp năm 2021, đề xuất kế hoạch năm 2022;

- Thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách ưu đãi đối với HSSV cho các đơn vị;

- Xây dựng báo cáo kết quả hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2021 theo quy định;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp nhận, thẩm định xác nhận đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp đăng ký theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

-       Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng định mức lập dự toán kinh phí trang cấp, nuôi dưỡng và điều trị đối tượng Bảo trợ xã hội tại các cơ sơ Bảo trợ xã hội.

-       Triển khai Kế hoạch số 3117/KH-SLĐTBXH ngày 20/9/2021 về thí điểm mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Trung tâm và cộng đồng trong bối cảnh dịch Covid-19 và bình thường mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành khoáng sản do Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn;

- Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tháng 11 năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện các hoạt động của các mô hình khác về  trẻ em và bình đẳng giới;

- Tổng hợp, báo cáo, đề nghị hưởng chế độ đối với nhóm đối tượng trẻ em F0, F1 và người đang điều trị Covid- 19, cách ly y tế của các huyện, thành, thị và Sở Y tế;

- Tổng hợp, báo cáo đề nghị hưởng đối với con của sản phụ bị nhiễm Covid-19; Trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy quý IV năm 2021; tổng hợp báo cáo theo yêu cầu cấp có thẩm quyền.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 20 - 21/11/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày 22/11/ 2021

(thứ 2)

   Tiếp công dân định kỳ tháng 10/2021 tại cơ quan Văn phòng Sở.

Văn phòng

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Ngày

23/11/

2021

(thứ 3)

- Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2021.

 

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Ngày

24 - 26/11/

2021 (thứ 4-6)

- Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh

 

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Thành, Đ/c Long

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện quy trình công tác cán bộ tại một số đơn vị trực thuộc Sở theo quy định.

- Tham mưu ban hành Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng; đánh giá, xếp loại cá nhân năm 2021; đôn đốc, tổng hợp kết quả để tham mưu trình Hội đồng thi đua khen thưởng Sở.

- Tổng hợp các nội dung, tài liệu phục vụ Giám đốc Sở, lãnh đạo Sở tham dự kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục phối hợp các phòng chuyên môn tiếp tục giải ngân kinh phí năm 2021, thu hồi công nợ cơ quan Văn phòng Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng CM liên quan

 

- Chấp thuận nhu cầu sử dụng Lao động nước ngoài cho các đơn vị có nhu cầu, cấp mới và cấp lại giấy phép cho lao động nước ngoài; cấp mới và gia hạn hoặc thu hồi giấy phép Hoạt động Dịch vụ việc làm cho các đơn vi, doanh nghiệp; xác nhận khai báo sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu cho các đơn vị...

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục đôn đốc thực hiện hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện một số nội dung hoạt động tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát thời gian công tác để tính thời gian tham gia BHXH cho người lao động nghỉ việc trước 01/01/1995 theo quy định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL- BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác xã hội, chính sách Bảo trợ xã hội;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn;

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo của các huyện, thành phố, thị xã.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu tổ chức Đoàn đại biểu Người có công tiêu biểu của tỉnh tham quan, báo công với Bác Hồ và gặp gỡ các đồng chí Lãnh đạo Bộ Lao động - TB và XH, Bộ Quốc phòng tại Hà Nội; viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số địa danh, di tích lịch sử (từ 22/11 - 28/11).

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau kết luận thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;

- Tiếp tục hoàn thiện danh mục hồ sơ lưu trữ các đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị truyền thông, tập huấn về công tác trẻ em, bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ tại các địa phương;

- Nhân bản Tài liệu hướng dẫn thu thập số liệu báo cáo kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030 cấp tỉnh và cấp huyện;

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra công tác phòng chống tệ nạn mại dâm tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 27 - 28/11/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn các trường cao đẳng, trung cấp xây dựng mức thu học phí theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em: Tổ chức vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em điều trị Covid 19 và trẻ em trong các khu cách ly tập trung; vận động nguồn lực tặng quà cho trẻ em đặc biệt, khó khăn;  Tiếp tục triển khai chương trình Quỹ sữa vươn cao Việt Nam; Phối hợp với bệnh viện Quốc tế Vinh tuyên truyền, tổ chức khám cho trẻ em bị khuyết tật vận động - Tiết niệu sinh dục; triển khai thực hiện kế hoạch Đề án Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bản tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu