Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (27/11/2015 03:41 PM)

Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 4789/LĐTBXH-VPGNQG ngày 23/11/2015 hướng dẫn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015.

Để kịp thời triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh kịp tiến độ, đúng các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động – TB&XH; Ngày 24/11/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 755/KH-UBND về tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 tỉnh Nghệ An theo phương pháp đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 gồm tiêu chí về thu nhập, mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Với tiêu chí về thu nhập, Quyết định quy định chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng; ở khu vực thành thị 900.000 đồng/người/tháng. Quy định chuẩn cận nghèo ở khu vực nông thôn là 1.000.000 đồng/người/tháng; ở khu vực thành thị 1.300.000 đồng/người/tháng. Về tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, Quyết định nêu rõ, các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm 5 dịch vụ: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin.

Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản gồm 10 chỉ số: tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

Quyết định cũng quy định rõ chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể:

Hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống; Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ nghèo khu vực thành thị là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống; Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Hộ có mức sống trung bình ở khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Hộ có mức sống trung bình ở khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.300.000 đồng đến 1.950.000 đồng.

Theo Kế hoạch số 755/KH-UBND của UBND tỉnh thì công tác tổ chức điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo ở cấp khối phố/xóm/bản và cấp xã được thực hiện từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2015.

 Thời gian tổng hợp và báo cáo kết quả điều tra: cấp khối phố/xóm/bản báo cáo UBND xã/phường/thị trấn trước ngày 20/12/2015; cấp xã báo cáo UBND các huyện/thành/thị (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) trước ngày 25/12/2015; cấp huyện báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 31/12/2015; cấp tỉnh (Sở Lao động- TB&XH - Cơ quan thường trực) báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05/01/2016.

              Phòng Việc Làm – LĐTL – BHXH               
        

 
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu