Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Thủ Tục Hành Chính
Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Bảo hiểm thất nghiệp
Chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Bảo hiểm thất nghiệp
Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng Bảo hiểm thất nghiệp
Hỗ trợ học nghề Bảo hiểm thất nghiệp
Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Bảo hiểm thất nghiệp
Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp
Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp
Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp
Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp