Số/Ký hiệu văn bản Số 422/QĐ - LĐTBXH
Ngày ban hành Sep 6, 2019 8:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đoàn Hồng Vũ
Trích yếu Quyết đinh công bố công khai dự toán chi Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019
Nội dung Quyết đinh số 422/ QĐ - LĐTBXH ngày 06/9/2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai dự toán chi Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019

Tài liệu đính kèm