Qiải quyết hồ sơ thủ tục trợ cấp ưu đãi trong giáo dục, đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

1.     MỤC ĐÍCH:

Cơ quan Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Nghệ An thiết lập, ban hành Quy trình Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục trợ cấp ưu đãi trong giáo dục, đào tạo đối với người có công và con đẻ nhằm công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hồ sơ để thống nhất cách thức, trình tự thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức.

2.     PHẠM VI

Quy trình này quy định trình tự thủ tục các bước thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý theo quy định của pháp luật.

3.     TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1;

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh NGHỆ AN Ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh NGHỆ AN với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC.

4.     ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

- Sở LĐTBXH: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- NCC: Phòng Người có công.

- LĐNCC: Lãnh đạo Phòng Người có công.

- CVNCC: Chuyên viên Phòng Người có công.

- CVHCC: Chuyên viên trung tâm phục vụ hành chính công.

- PVHCC: Phục vụ hành chính công.

- PKS: Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- UBND: Ủy ban nhân dân.

- TTHC: Thủ tục hành chính.


5.  NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1.

Cơ sở pháp lý

 

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP;

- Thông tư số 36/2015/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

5.2.

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

-

Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 01-ƯĐGD);

x

 

-

Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học (Mẫu số 02-ƯĐGD);

x

 

-

Quyết định thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 03-ƯĐGD).

x

 

5.3.

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4.

Thời gian xử lý

 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả sở Lao động TBXH Nghệ An (Bộ phận Một cửa)

5.6.

Lệ phí

 

Không

5.7.

QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

Cán bộ trực tại “Một cửa” sở Lao động – TBXH tiếp nhận, kiểm tra và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khi cần, nhập phần mềm và viết phiếu báo tiếp nhận hồ sơ theo quy định và chuyển hồ sơ đến cán bộ nghiệp vụ theo quy định.

CVHCC

0,5 ngày

Phiếu tiếp nhận hồ sơ Theo quy định của Trung tâm PVHCC

B2

Thẩm định hồ sơ:

- Cán bộ nghiệp vụ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, thủ tục với quy định hiện hành của Pháp luật.

- Dự thảo Quyết định hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo trình Lãnh đạo Sở LĐTBXH phê duyệt kết quả thẩm định.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu (trong vòng 02 ngày), CVNCC lập thông báo bằng văn bản trình ký lãnh đạo sở để trả cho công dân, tổ chức đăng ký.

CVNCC

3 ngày

- Hồ sơ theo mục 5.2;

- Thông báo hồ sơ không đạt yêu cầu (Mẫu số 2)

 

B3

Xem xét lãnh đạo P.NCC

Xem xét lại hồ sơ, ký nháy vào Quyết định hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo, xác nhận vào Phiếu PKS, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho Lãnh đạo Sở phê duyệt.

LĐNCC

0,5 ngày

-  

- Thông báo hồ sơ không đạt yêu cầu (Mẫu số 2)

 

B4

Phê duyệt Lãnh đạo Sở:

- Lãnh đạo Sở xem xét và ký phê  duyệt vào Quyết định hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo, ký xác nhận vào Phiếu PKS;

- CVNCC được phân công có trách nhiệm theo dõi, tiếp nhận kết quả được duyệt từ Lãnh đạo Sở và gửi kết quả cho Trung tâm PVHCC.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

- Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ  

 

B5

Trả kết quả:

- CVNCC lưu trữ hồ sơ theo Mục 7 và chuyển trả kết quả cho Trung tâm PVHCC;

 - CVHCC trả kết quả theo đúng hẹn.

CVNCC, CVHCC

0,5 ngày

- Hồ sơ theo mục 5.2;

 

 

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1

BM.QT.NCC.01

Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 01-ƯĐGD)

2

Mẫu số 2

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

7.  HỒ SƠ CẦN LƯU

TT

Hồ sơ lưu

Biểu đính kèm

1

Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 01-ƯĐGD);

BM.QT.NCC.01.doc

2

Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học

 

3

Quyết định hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo;

 

4

Thông báo hồ sơ không đạt yêu cầu (nếu có);

 

5

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả;

 

6

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

 

Lưu ý: Sau khi hết thời gian lưu nêu trên (để phục vụ đánh giá nội bộ) thì chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.


Biểu mẫu kèm theo: